Informace o zpracování osobních údajů

 


Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a zájemců o zaměstnání

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis[1] způsobu jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech zaměstnanců společnosti Transakta a.s., IČO: 00675261, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286 (dále jen „správce“) a osob, které žádají o zaměstnání, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1) Proč potřebuje správce moje osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění zákonem ukládaných povinností (např. řádný výpočet a úhrada odvodů státu), a k plnění práv a povinností z uzavřené pracovní smlouvy[2] mezi vámi a správcem, a k plnění zákonem ukládaných povinností (např. řádný výpočet a úhrada odvodů státu). Záznamy z kamerového systému pak slouží k ochraně oprávněných zájmů správce (ochrana jeho majetku).

2) Jaké osobní údaje správce spravuje?

a) U každého zaměstnance spravujeme v rámci mzdových listů: jméno, všechna příjmení za dobu života, rodné číslo[3], bydliště, jména a rodná čísla osob, na které uplatňujete slevy na dani, jakožto náležitost evidenčního listu důchodového pojištění.

b) Dále spravujeme následující osobní údaje: akademický titul, rodinný stav, případné přechodné bydliště, případná kontaktní adresa, místo narození, číslo bankovního účtu, kopie občanského průkazu, kartičky zdravotní pojišťovny, kopie rodných listů osob,

na které uplatňujete slevu na dani, případného zdravotního průkazu, případné potvrzení o studiu, řidičské oprávnění, telefonní číslo, email, případné dokumenty ke školením, insolvenčním a exekučním řízením.

c) Záznamy z kamerového systému monitorujícího prostory správce.

d) Dále spravujeme doplňkové údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete, a to konkrétně dosažené vzdělání (i mimo školní systém), předchozí praxe a případné fotografie, profesní životopisy.

3) Jak dlouho bude správce spravovat moje osobní údaje?[4]

Správce spravuje poskytnuté osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě zaměstnanců primárně na dobu trvání pracovního poměru, obecné promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která činí 3 roky[5] prodloužené o ochrannou lhůtu jednoho roku[6] po jejím skončení.

Dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou považovány za účetní doklady, jsou dle zákona o účetnictví uchovávány po dobu 5 let počínající koncem účetního období, kterého se týkají[7]. Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.[8]

Osobní údaje uvedené v mzdovém listu jsou v souladu se zákonnými požadavky uchovávány po dobu 30 let.[9]

Po dobu archivování osobních údajů na základě požadavků zákona nejsou údaje jinak využívány ani zpřístupňovány, s výjimkou žádosti subjektu údajů nebo orgánů veřejné správy na základě zákona.

V případě záznamů z kamerového systému jsou záběry uchovávány po dobu max. 14 dnů a následně jsou automaticky vymazány

U profesních životopisů a osobních údajů zaslaných uchazeči o zaměstnání se tyto v případě přijetí zaměstnance stávají součástí jeho spisu a jsou uchovávány pod dobu trvání pracovního poměru, a dále po dobu obecné promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která činí 3 roky prodloužené o ochrannou lhůtu jednoho roku po jejím skončení. V případě nepřijetí uchazeče jsou údaje archivovány 3 měsíce od zaslání.

Pokud je vedeno soudní, správní, exekuční, insolvenční, reklamační či obdobné řízení, případně též daňová kontrola, v rámci které je nutno zpracovávat osobní údaje, budou osobní údaje nad rámec výše uvedených lhůt zpracovávány do skončení takového (takových) řízení či kontroly, a to včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva). V případě prodloužení lhůty pro stanovení daně dle §148 zákona č, 280/2009 Sb., daňového řádu, se pak prodlužuje doba uchovávání osobních údajů nezbytných pro tento účel do skončení lhůt tímto ustanovením stanovené, včetně doby, po kterou tato lhůta neběží ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení, a o dobu případného následného soudního řízení včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva).

4) Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?[10]

Správcem osobních údajů je společnost Transakta a.s., IČO: 00675261, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286.

Využíváme též služby externích zpracovatelů. Zpracovatelé pro nás zajišťují např. vedení účetní a mzdové agendy, daňové poradenství, správu IT, správu hotelových rezervačních systémů. Z tohoto důvodu mají či mohou mít zpracovatelé přístup k Vaším osobním údajům.

5) Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být průběžně informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace, za jakým účelem údaje zpracováváme, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování.

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo zákonem máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě[11].

6) Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. Přístup ke spravovaným osobním údajům mají osoby oprávněné z titulu své pracovní pozice u správce a zpracovatelů a členové statutárního orgánu správce.

V případě záznamu z kamerového systému mohou být záběry předávány orgánům veřejné správy v případech, kdy jejich obsah může pomoci k identifikaci pachatele trestného činu/přestupku či soudům v případě soudního řízení.

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu).

Vaše osobní údaje mohou též zpracovávat zpracovatelé, kteří mají přístup k nezbytně nutnému obsahu osobních údajů (externí účetní firma apod., poskytovatelé a správci informačních systémů, advokátní kancelář apod.).

7) Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených dedikovaných serverech na území ČR, které jsou ve vlastnictví správce či zpracovatelů, k osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku.

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v zabezpečených skříních v sídle správce a přístup do něj mají pouze oprávněné osoby dle předchozího odstavce.

***

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů zaměstnanců a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na správce za použití výše uvedených kontaktních údajů.

[1] GDPR čl. 12, odst. 1.

[2] GDPR čl. 6, odst. 1., písm. b)

[3] Zahrnuje i pohlaví a datum narození

[4] GDPR čl. 13, odst. 2., písm. a)

[5] §609 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (konkrétně §629)

[6] Nutno uvažovat situaci, kdy by byla případná žaloba podána protistranou koncem promlčecí lhůty, a správce by se o jejím podání dozvěděl až od soudu, kde by mohlo vzniknout až několikaměsíční zpoždění

[7] §31 a 32 zákona č. 563/1991, o účetnictví

[8] §35 zákona o dani z přidané hodnoty

[9] § 35a, odst. 4., písm. d), zákona č. 582/1991 Sb.

[10] GDPR čl. 13, odst. 1., písm. a)

[11] GDPR čl. 20, odst. 1.

 


Informace o zpracování osobních údajů partnerů - FO


ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako
GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis[1] způsobu jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech partnerů – fyzických osob společnosti Transakta a.s., IČO: 00675261, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286 (dále jen „správce“) a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1) Proč potřebuje správce moje osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy[2] mezi vámi a správcem, a také k plnění zákonem ukládaných povinností (např. řádný výpočet a úhrada daní a odvodů státu).

Záznamy z kamerového systému pak slouží pro zajištění bezpečnosti a ochranu majetku.

2) Jaké osobní údaje správce spravuje?

a) U každého partnera spravujeme maximálně jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, telefonní číslo, email, číslo účtu.

b) Záznamy z kamerového systému monitorujícího prostory správce.

3) Jak dlouho bude správce spravovat moje osobní údaje?[3]

Správce spravuje poskytnuté osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě smluvních partnerů primárně na dobu trvání smluvního vtahu, obecné promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která činí 3 roky[4] prodloužené o ochrannou lhůtu jednoho roku[5] po jejím skončení.

Dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou považovány za účetní doklady, jsou dle zákona o účetnictví uchovávány po dobu 5 let počínající koncem účetního období, kterého se týkají[6].

Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.[7]

Po dobu archivování osobních údajů na základě požadavků zákona nejsou údaje jinak využívány ani zpřístupňovány, s výjimkou žádosti subjektu údajů nebo orgánů veřejné správy na základě zákona.

V případě záznamů z kamerového systému jsou záběry uchovávány po dobu max. 14 dnů a následně jsou automaticky vymazány.

Pokud je vedeno soudní, správní, exekuční, insolvenční, reklamační či obdobné řízení, případně též daňová kontrola, v rámci které je nutno zpracovávat osobní údaje, budou osobní údaje nad rámec výše uvedených lhůt zpracovávány do skončení takového (takových) řízení či kontroly, a to včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva). V případě prodloužení lhůty pro stanovení daně dle §148 zákona č, 280/2009 Sb., daňového řádu, se pak prodlužuje doba uchovávání osobních údajů nezbytných pro tento účel do skončení lhůt tímto ustanovením stanovené, včetně doby, po kterou tato lhůta neběží ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení, a o dobu případného následného soudního řízení včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva).

4) Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?[8]

Správcem osobních údajů je společnost Transakta a.s., IČO: 00675261, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286.

Využíváme služby externích zpracovatelů. Zpracovatelé pro nás zajišťují vedení účetní a mzdové agendy, daňové poradenství, správu IT, kamerových systémů a správu hotelových rezervačních systémů. Z tohoto důvodu mají či mohou mít zpracovatelé přístup k Vaším osobním údajům.

Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být průběžně informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace, za jakým účelem údaje zpracováváme, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování.

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo zákonem máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě[9].

5) Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. Přístup ke spravovaným osobním údajům mají oprávněné osoby správce a zpracovatelů.

V případě záznamu z kamerového systému jsou záběry předávány orgánům veřejné správy v případech, kdy jejich obsah může pomoci k identifikaci pachatele trestného činu/přestupku.

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu).

Zpracovatelé mají přístup k obsahu osobních údajů.

6) Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených dedikovaných serverech na území ČR, které jsou ve vlastnictví správce či zpracovatelů, k osobním údajům na nich mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku.

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v zabezpečených skříních v sídle správce a přístup do nich mají pouze oprávněné osoby.

***

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů partnerů – FO, a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na Správce pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

[1] GDPR čl. 12, odst. 1.

[2] GDPR čl. 6, odst. 1., písm. b)

[3] GDPR čl. 13, odst. 2., písm. a)

[4] §609 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (konkrétně §629)

[5] Nutno uvažovat situaci, kdy by byla případná žaloba podána protistranou koncem promlčecí lhůty, a správce by se o jejím podání dozvěděl až od soudu, kde by mohlo vzniknout až několikaměsíční zpoždění

[6] §31 a 32 zákona č. 563/1991, o účetnictví

[7] §35 zákona o dani z přidané hodnoty

[8] GDPR čl. 13, odst. 1., písm. a)

[9] GDPR čl. 20, odst. 1.


Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a osob vstupujících do prostor monitorovaných správcem

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

 

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis[1] způsobu jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech zaměstnanců společnosti Transakta a.s., IČO: 00675261, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286 (dále jen „správce“), a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1) Proč potřebuje správce moje osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy[2] mezi vámi a správcem a k plnění zákonem ukládaných povinností (např. řádný výpočet a úhrada místního poplatku, daní a jiných obdobných poplatků, vedení evidenční a domovní knihy). Záznamy z kamerového systému pak slouží pro zajištění bezpečnosti a ochranu správce.

2) Jaké osobní údaje správce spravuje?

a) U klientů využívajících ubytovacích služeb - občanů ČR: Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby.

Pro účely ochrany oprávněných zájmů správce též zpracováváme datum narození.

U klientů využívajících ubytovacích služeb - cizinců: Podle zákona č. 326/1990 Sb., o pobytu cizinců:  Příjmení, jméno, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, trvalé bydliště v zahraničí, účel pobytu v ČR, adresu pobytu v ČR.

b) U klientů platících platební kartou: Jméno, příjmení, číslo platební karty dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

c) U klientů, kteří poskytli souhlas se zpracováním: email, telefonní číslo.

d) U osob, které navštívily některé z www stránek správce, jejich IP adresu.

e) Záznamy z kamerového systému monitorujícího prostory správce dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

3) Jak dlouho bude správce spravovat moje osobní údaje?[3]

Správce spravuje poskytnuté osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě klientů po dobu obecné promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která činí 3 roky[4] od posledního kontaktu se zákazníkem prodloužené o ochrannou lhůtu jednoho roku[5] po jejím skončení.

V případě klientů, se kterými byla uzavřena smlouva o ubytování, je správce povinen podle aktuálně účinné právní úpravy evidovat osobní údaje v evidenčních či domovních knihách po dobu 6 let od provedení posledního zápisu do příslušné knihy.

Dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou považovány za účetní doklady, jsou dle zákona o účetnictví uchovávány po dobu 5 let počínající koncem účetního období, kterého se týkají[6]. Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.[7]

V případě záznamů z kamerového systému jsou záběry uchovávány po dobu max. 14 dnů a následně jsou automaticky vymazány.

Pokud je vedeno soudní, správní, exekuční, insolvenční, reklamační či obdobné řízení, případně též daňová kontrola, v rámci které je nutno zpracovávat osobní údaje, budou osobní údaje nad rámec výše uvedených lhůt zpracovávány do skončení takového (takových) řízení či kontroly, a to včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva). V případě prodloužení lhůty pro stanovení daně dle §148 zákona č, 280/2009 Sb., daňového řádu, se pak prodlužuje doba uchovávání osobních údajů nezbytných pro tento účel do skončení lhůt tímto ustanovením stanovené, včetně doby, po kterou tato lhůta neběží ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení, a o dobu případného následného soudního řízení včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva).

Po dobu archivování osobních údajů na základě požadavků zákona nejsou údaje jinak využívány ani zpřístupňovány, s výjimkou předání subjektu údajů nebo orgánů veřejné správy na základě zákona, včetně případného předání advokátní kanceláři.

4) Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?[8]

Správcem osobních údajů je společnost Transakta a.s., IČO: 00675261, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Lodžská 399/26, PSČ 18100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286.

5) Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být průběžně informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace, za jakým účelem údaje zpracováváme, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování.

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo zákonem máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě[9].

6) Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. Přístup ke spravovaným osobním údajům májí zaměstnanci správce oprávnění z titulu své pracovní pozice a jeho jednatelé, případně zpracovatelé, kteří jsou smluvně i zákonem zavázáni chránit Vaše osobní údaje (např. účetní, správci rezervačních systému, správci počítačové sítě, advokátní kancelář apod.).

V případě záznamu z kamerového systému jsou záběry předávány orgánům veřejné správy v případech, kdy jejich obsah může pomoci k identifikaci pachatele trestného činu/přestupku.

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy).

7) Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném dedikovaném serveru na území ČR, který je ve vlastnictví správce, k osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku.

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v zabezpečených skříních v sídle správce a přístup do nich mají pouze oprávněné osoby dle předchozího odstavce.

***

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů zaměstnanců a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na správce za použití výše uvedených kontaktních údajů.

 

V Praze dne 24.5.2018

Transakta a.s.

 

 

[1] GDPR čl. 12, odst. 1.

[2] GDPR čl. 6, odst. 1., písm. b)

[3] GDPR čl. 13, odst. 2., písm. a)

[4] §609 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (konkrétně §629)

[5] Nutno uvažovat situaci, kdy by byla případná žaloba podána protistranou koncem promlčecí lhůty, a správce by se o jejím podání dozvěděl až od soudu, kde by mohlo vzniknout až několikaměsíční zpoždění

[6] §31 a 32 zákona č. 563/1991, o účetnictví

[7] §35 zákona o dani z přidané hodnoty

[8] GDPR čl. 13, odst. 1., písm. a)

[9] GDPR čl. 20, odst. 1.